Türkmenistanyň köp ugurly ösüp barýan kompaniýasy

Biz Türkmenistanyň bazarynda öňdebaryjy, abraýly guramajy we hyzmatdaşlygyň kepillendirilen hem-de üznüksiz aragatnaşygyny üpjün edýän kompaniýa hökmünde tanalýarys.
АК TOPRAK

17+ ýyl

bazarda

700+

işgär

7

işjeňlik ugurlary

5 000 ga

ekilen meýdan
Kompaniýa - dürli iş ugurlary boýunça Türkmenistanda öňdebaryjy hünärmenleriň biridir.

“Ak Toprak” ösen köp ugurly kompaniýasy bolup, biz halkara tejribesini we hyzmatdaşlygy ulanyp, işewürligi ösdürmäge we öňdebaryjy usullary we tehnologiýalary ornaşdyrmaga çalyşýarys.

Kompaniýamyzyň esasy ileri tutulýan gymmaty, halkara hil standartlaryna laýyk gelýän önüm öndürmekdir.

Bize ynanýarlar

Kompaniýanyň işewürlik etikasy ynamly, gelejekli we durnukly aragatnaşyklardan ybaratdyr.

Aragatnaşyklar

Aşgabat, Demirgazyk (2121) jaý 12