Kompaniýanyň taryhy

  • 2005
  • 2008
  • 2008-2017
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2022

2005

img
Kompaniýanyň döredilen ýyly.Kompaniýa ilkinji ýyllarda Türkmenistanda dünýä belli öndürijileri Cukurow, Katmerciler, Hyundai, Doosan ýük awtoulaglarynyň we gurluşyk enjamlarynyň lomaý söwdasy we olaryň tehniki hyzmaty bilen meşgullandy.

2008

img
Bu ýylda kompaniýa işjeň ösýär we daşary ýurtlar bilen täze daşary ykdysady gatnaşyklary gurmagy dowam etdirýär. Bu ýyl energiýa we telekommunikasiýa pudagynda täze ugurlar üstünlikli guraldy.

2008-2017

img
MWM, VISA we Iskratel kompaniýalarynyň dürli elektrik we telekommunikasiýa enjamlary bilen üpjün etmek, şeýle hem döwlet pudaklary üçin desgalary gurmak bilen meşgullanýar.

2017

img
Kompaniýa Türkmenistanda pagta ýüplügi öndürýän ilkinji hususy kompaniýalaryň birine öwrüldi.

2018

img
Kompaniýa dünýä derejesinde öňdebaryjy enjamlary ulanyp şöhlat we et önümlerini öndürmäge başlady.

2019

img
Ýylda 1.200.000 dekalitr iýmit spirtini öndürýän Türkmenistanda ilkinji zawodyň gurluşygyna başlandy.

2020

img
Oba-hojalyk pudagynda işe başlamak, agrosenagat önümlerini ösdürip ýetişdirmek üçin umumy meýdany 11 gektar bolan teplisa toplumynyň işe girizilmegi.

2022

img
Polipropilen halta onumlerinin ondurip baslanmagy

Biziň esasy strategiýamyzyň - bu durnukly ösüş.

Maksatlarymyza ýetmek üçin iň tejribeli hünärmenleriň gatnaşmagynda diňe ösen we häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanýarys.
Işewürlik pudagyny ösdürmek bilen "Ak Toprak" kompaniýasy, "Ak ýüpek" we "Ak mellek" hususy kärhanalaryny döretdi.
image

Şahadatnamalar we ygtyýarnamalar

Bize ynanýarlar

Kompaniýanyň işewürlik etikasy ynamly, gelejekli we durnukly aragatnaşyklardan ybaratdyr.

Aragatnaşyklar

Aşgabat, Demirgazyk (2121) jaý 12